Home

Straffavgift bygglov altan

• En inglasning av en altan på 20 m 2 som byggs utan bygglov kostar 27 500 kr i bygg-sanktionsavgift förutom den vanliga bygglovsavgiften. • En svartbyggd sommarstuga: En 55 m 2 stor sommarstuga som tagits i bruk kostar 88 000 kr i byggsanktionsavgift. Sedan tillkommer bygglovsavgiften. Om byggnads Att inte följa bygglovsreglerna för murar, Riva muren och undvika en straffavgift på 1944 kronor för att olovligen ha byggt den Rättsfallens utfall var att det krävs bygglov om en altan byggs 1,4 meter över mark Det finns ingen generell bygglovsplikt i plan- och bygglagen, PBL, för altaner. Altaner kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad och på så sätt kräva bygglov för nybyggnad För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga ett skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten, inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Om skärmtaket ska byggas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar Du får nog vackert ansöka om bygglov för altanen också.och betala straffavgift om inte kommunen är oerhört snälla o ser mellan fingrarna. I värsta fall får du riva altanen

Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls: Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset; Golvet ligger inte högre än 1,8 meter från marken; Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen* *Om du har tänkt att placera altanen närmare än 4,5 meter till tomtgräns behöver din granne godkänna denna Byggnadsnämnden har beslutat att man ska ta ut straffavgift om 32 000 kronor eftersom familjen byggt utan att ha ett giltigt bygglov. Att de agerat i god tro på grund av politikern som förfalskade ett bygglov och visade upp för dem spelar ingen roll

 1. Det krävs inte bygglov för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus (typ Attefallhus), om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter
 2. Enligt Boverket så får man bygga skärmtak upp till 15 m² utan bygglov/bygganmälan. http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-anmalan/Nar-du-inte-behover-bygglov1/ Skärmtak Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter
 3. Altanen måste fortfarande rivas, men någon straffavgift verkar det inte bli för den husägare som byggt utan bygglov. Det är länsstyrelsen som väljer att döma i husägarens favör. Altanbygget uppges fortfarande ha ett rivningsbeslut över sig, men straffavgiften på 20 000 kronor anses vara oskälig eftersom kommunen från början uppgett att det inte behövdes bygglov
 4. En kommun ska ta ut en så kallad bygg­sanktions­avgift om du inte har följt de regler som gäller. Du får inte på­börja en åtgärd som kräver bygg­lov, rivnings­lov eller an­mälan innan du har fått ditt start­besked. Du får inte heller börja använda det du har byggt eller för­ändrat innan du fått ett slut­besked
 5. Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebar även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Straffavgift bygglov altan — bygglov, så kallade

Att bygga altan kräver i vissa fall bygglov. För trädäck i marknivå krävs oftast inget bygglov, men om altanen är en tillbyggnad eller nybyggnad som förändrar byggnadens utseende och om den kommer upp en bit över marken behöver du förmodligen söka bygglov. Attefallshus Altan och uteplats. Du kan bygga en altan utan att söka bygglov om altangolvet inte är högre än 1,4 meter från marken. Du får också bygga ett skärmtak över altan och uteplats utan att söka bygglov om takens sammanlagda yta inte överskrider 15 kvadratmeter. Om du vill glasa in en uteplats räknas det som en tillbyggnad och kan kräva bygglov

Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer behöver inget bygglov om de tillsammans inte har en area på över 15 m². Om du vill placera skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha tillåtelse från berörda grannar En husägare i Viksjö utanför Stockholm har fått straffavgift på 14 000 kronor och krav på sig om att måla huset rött, detta efter att det framkommit att husägaren för ett par år sedan målade om huset så att det blev grått. Husägaren förstod inte att denna var tvungen att söka bygglov eftersom huset tillhör ett kulturmiljöområde Allt du behöver veta för bygglov om altan Handläggningstid: ca 1 - 5 veckor Kostnad: ca 3100 - 12500 k

Bygg altan på plintar Mät ut altanens storlek. Det första steget när du ska bygga altan är att mäta ut hur stor altanen ska vara och var på tomten altanen ska planteras. Använd märkfärg, eller sätt ner pinnar i jorden och spänn ett snöre mellan dessa för att få en uppfattning om altanens storlek Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadshus kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Från och med den 1 juli 2019 gäller undantaget från bygglovsplikten för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus

Du får utan bygglov bygga skyddade uteplatser med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte heller placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter Tänk också på att altanen utseendemässigt bör passa till huset, att den inte påverkar dina grannar negativt och att det krävs bygglov för att glasa in altanen, fortsätter Mari von Sivers. Om du inte följer reglerna som gäller för bygglovsbefriade altaner, kan kommunen kräva att altanen rivs eller ta ut en byggsanktionsavgift för att du inte har följt lagar och regler En altan på plintar över mark bygger man om till exempel husgrunden är hög eller om marken är sluttande. För att bygga en altan utan tak behövs i de flesta fall inget bygglov. Vissa kommuner har en gräns för hur hög en altan får vara utan att vara bygglovspliktigt Altan. Altaner är bygglovsbefriade om: altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus. altanen ska byggast till ett komplementbostadshus. altanen ska vara en uteplats på marken. altanen får inte vara högre än 1,8 meter. altanen får anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset. altanen placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns Bygglov för altan. Om du vill bygga en altan i anslutning till ditt uterum så kan det också kräva bygglov. Du behöver bygglov för en altan om den anses vara en tillbyggnad till den befintliga byggnaden, dvs. om den anses utöka byggnadens volym

Bygglovsbefriad altan - PBL kunskapsbanken - Boverke

Uteplatser och uterum - Boverke

Dessa altaner kan kräva ett bygglov: En altan byggd på prickad mark. En altan som inte är byggd på marknivå. En altan som får ett stort utrymme under sig. Ett utrymme som exempelvis kan användas som ett förråd eller någonting annat Hur stor altan får du bygga utan bygglov? För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus, det vill säga en byggnad som är inredd som en självständig bostad, krävs det inte bygglov för att anordna en altan på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter Hej! Bor i ett område där vi har en samfällighetsförening. På ett årsmöte har det blivit beslutat att styrelsen får lov att ta ut en straffavgift för dom som inte är med och städar på våra städdagar på gemensamma ytor i området

Om altanen är låg och med luftiga räcken så kan det ändå vara okej att bygga altanen längre ut än 3,6 meter utan att du behöver söka bygglov. Läs gärna tidigare svar i tråden. Skicka gärna ett mail med dina uppgifter, skisser och/eller foton till bygglov@huddinge.se så kan de ge dig ett mer specifikt svar på om ditt eventuella altanbygge räknas som icke lovpliktigt Altaner som påverkar byggnadens yttre utseende markant eller kan uppfattas som en byggnad eller tillbyggnad kräver bygglov. Tänk särskilt på detta om du bor i ett hus eller i ett område med kulturhistoriskt värde

Altaner kan vara lovpliktiga, alltså kräva bygglov, om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad och på så sätt kräva bygglov för nybyggnad Altaner, uteplats och uterum. Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger

Om du vill bygga en altan utan tak i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus behöver du oftast inte ansöka om bygglov. Har du tänkt att bygga ett uterum eller glasa in altanen behövs oftast bygglov. Läs mer om inglasad altan eller inglasat uterum Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller tillbyggnad - eller ändrar byggnadens yttre avsevärt. På Boverkets hemsida finns en bra översikt över reglerna. Du behöver till exempel ha koll på hur högt du får bygga en altan ovan mark utan att det ska bli bygglovspliktigt

Söka bygglov till hus med svartbyggd altan Byggahus

Om du ska bygga ett inglasat uterum, en uteplats eller en altan kan du behöva bygglov. Det krävs inget bygglov för att bygga en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad, ett attefallshus. Då räcker det med en anmälan För att ni ska kunna bygga altan utan bygglov gäller det att ni bygger altanen högst 3,6 meter ut från bostadshuset. Den får inte vara högre än 1,8 meter samt att den inte får hamna närmare än 4,5 meter från tomtgräns Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Behövs lov eller anmälan? Sök lov eller gör anmälan

Altan, terass och uteplats. Sök bygglov om du ska glasa in din befintliga altan eller balkong. Inglasning räknas som en tillbyggnad, eftersom inglasningen ökar byggnadens volym Bygglov eller teknisk anmälan. Altan Attefallsåtgärder Miljöhus och avfallsutrymmen Balkong Bygga nära vattendrag eller kustområde Byggbodar Eldstad Fasadändring - ändring av byggnaders yttre utseende Friggebod Garage och carport Kolonistugor. Du kommer nu få reda på allt du behöver veta för ditt eventuella bygglov för altan. Men innan det ska du få reda på vilka de bygglovsbefriade reglerna är idag: - Altanen måste byggas inom 360 cm (3,6 m) från ett bostadshus. - Altanen får inte överstiga 180 cm (1,8 m) över markytan

Bygg Altan Att bygga altan. Har du tankar på att bygga en egen altan eller ett trädäck och letar byggbeskrivning, goda råd eller kanske experttips kring allt från vilka olika typer av altan man kan bygga till hur du ska underhålla trädäcket Nej, du behöver inte bygglov om din altan eller terrass ska byggas ihop med huset och inte är högre än 1,8 meter från lägsta marknivå. Förutsättningar: Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Altanen ska vara en tillbyggnad

Glasa in altan eller bygga uterum Du behöver bygglov om: Du glasar in en uteplats under befintligt tak (räknas som fasadändring). Du bygger ett uterum på din altan (räknas som tillbyggnad). Här kan du ladda ner ett häfte med checklista och exempelritningar. Undanta Frågor och svar - Altan och trall. XL-BYGG.SE. Proffs Våra tjänster Presentkort. Om oss. Om XL-BYGG Kvalitet & milj. Bygg altanen och lägg altangolvet. 1. Lägg ut betongplattor med två meters avstånd, skruva ihop ramen och kontrollera med vattenpass. Lämplig lutning 1-2 cm per meter från huskropp. 2. Såga upp reglar till ramen och alla tvärsgående mellanreglarna Skara pastorat måste betala 4 300 kronor i straffavgift sedan pastoratet börjat anlägga en så kallad gabionmur vid Marie kyrkogård utan bygglov

Altan - Ska du söka bygglov under 2021 för altan? - LT

Straffavgift för svartbygge efter falskt bygglov Byggahus

Rättsfallens utfall var att det krävs bygglov om en altan byggs 1,4 meter över mark. Att anlägga en terrass som en hårdgjord yta direkt på mark fordrar inte bygglov. Man måste dock kontrollera så att den placeras innanför tomtgräns. Ändras marknivån mer än 0,5 meter fordras marklov / Guider för bygglov / 3 Bygga altan, veranda eller balkong; Bygga, bo och miljö Flytta hit/ny i Borlänge Avfall och återvinning Att Den nya verandan, altanen eller balkongen med mått gällande avstånd till fastighetsgränser. Planritning Länsrätten halverar den straffavgift som makarna Slottheden ska betala för att man byggde ett ridhus i Våxtorp i Laholms kommun utan bygglov

Nu kan du bygga altan utan bygglov - dessa regler gälle

Altaner med en högsta höjd om 0,6 meter över befintlig mark kräver dock inte bygglov. För högre altaner krävs bygglov. Lovplikten för högre altaner bedöms utifrån altanens höjd över marken och det visuella intrycket Bygga en altan. Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än en och en halv (1,5) meter från marken. En altan kräver bygglov om: den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage Bygglovsprocessen är digital och du söker bygglov, beställer nybyggnadskartor m m via våra e-tjänster oavsett tid på dygnet eller öppettider. Här hittar du också tomtkön. ABC för bygglov, blanketter och tillsyn Här hittar du svar på frågor om allt från altan till skorsten En altan som följer kriterierna för att inte kräva bygglov innebär i normalfallet inte en betydande olägenhet enligt plan- och bygglagen. Åtgärder i samband med altanen kan kräva bygglov Tänk på att inglasning, murar, plank och skärmtak kan kräva bygglov

För att ansöka om bygglov för en altan ska följande inlämnas: Ifylld och undertecknad ansökningsblankett, eller använd vår e-tjänst. Situationsplan i skala 1:500 som visar altanens placering på tomten, samt mått till tomtgränser. Planritning i skala 1:100 som visar altanen rakt ovanifrån Reglerna för bygglov skiljer sig åt beroende på om du bor inom detaljplanerat område (tätbebyggt område) eller ej (landsbygd). Om du vill veta vad som gäller där du bor, kontakta Servicecenter. läsa mer om altaner på boverkets hemsida. Inget bygglov krävs. Exempel på när du inte behöver bygglov Att bygga en altan kan kräva bygglov, beroende på hur altanen ser ut och är byggd. Men från den 1 juli 2019 ser det ut att bli enklare att bygga altan utan att behöva be kommunen om bygglov. Undantaget ska gälla för en altan som byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter över marken och inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen Om du ska bygga ett inglasat uterum, en uteplats eller en altan kan du behöva bygglov. Det du planerar att bygga mindre än 15 kvadratmeter kan du anmäla som en attefallstillbyggnad. Om din byggnation är större än 15 kvadratmeter kräver det bygglov Om altanen inte mäter över 1,7 m på höjden så behöver du normalt inte bygglov för ett staket på din altan. Om du bygger en ny altan kan det vara så att hela byggnationen kräver bygglov eller att en bygganmälan ska göras

Guide: Sök bygglov för altan, balkong eller uteplats. 1. Beställ kartunderlag. Om du ska bygga en altan, uteplats, balkong eller glasa in något måste du rita in det på ett kartutdrag för enkla byggärenden om det är en tillkommande yta Bygglov och anmälan . Ska du bygga ett nytt hus, glasa in din altan eller bygga om ditt garage till kontor? De flesta typer av byggprojekt kräver bygglov eller anmälan vilket i sin tur kräver en hel del förberedelser och underlag i form av kartor och ritningar En altan som bärs upp av pelare eller liknande kan även den vara befriad från bygglov, om altanen inte är högre än 1,2 meter upp i luften. Kolla med din byggnadsnämnd, en del kommuner tillåter även högre altanhöjd utan bygglov

Bygga altan och trädäck. Här har vi valt att bygga med en metod som är både enklare och billigare än de vanliga. Både flexibelt - och billigt Bygg Altan Tips för altanbyggen Tips för altanbyggen. Altan. Ska du bygga altan? Det finns lika många varianter på altaner som det finns hus. Här får du några bra tips på vägen för hur du bygger en snygg och användbar altan. Av: redaktionen, 07 juni 2002. Skriv ut. Dela

Det finns en del åtgärder du kan göra utan bygglov och utan anmälan. Till exempel friggebod, skärmtak, altan med mera. Den här sidan berättar er om det. Tänk på att även om en åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan, kan den kräva ett annat tillstånd såsom för avlopp eller dispens från strandskydd Om du vill glasa in en befintlig altan, balkong eller ett befintligt skärmtak behöver du oftast söka bygglov. Här hittar du information om vilka förberedelser du behöver göra, vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd Altaner som inte kräver bygglov för att de inte är bygglovspliktiga Av de fall som prövats i domstol kan ett antal riktlinjer utläsas när en altan inte behöver bygglov. Höjden på altangolvet är högst 1,2 meter ovan befintligt mark För att bygga en terrass eller altan kan du behöva bygglov beroende på storlek och placering från hus och tomtgräns. Med terrass eller altan menas golvet på en uteplats. Om du vill bygga in din terrass eller altan gäller andra regler:. Glasa in altan

Husköp där altan saknar bygglov, vad gäller? Byggahus

Alla altaner kräver inte bygglov, endast de som kan betraktas som en tillbyggnad av huset, vilket beror på höjd och storlek. Den 2 juli träder nya bygglovsregler i kraft som innefattar förenklingar i plan- och bygglagen för småhusägare Om altanen inte bedöms vara en ny- eller tillbyggnad behövs inget bygglov, och altanen får då byggas var som helst på tomten under förutsättning att den följer den eventuella detaljplan som gäller för området. En sådan altan kan byggas fram till tomtgränsen utan era grannars medgivande

Det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré Att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller den områdesbestämmelse som gäller för området. Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns Altan. En altan som helt placeras i marknivån eller är under 1,6 meter kräver inte bygglov. En altan kräver däremot bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga om den ökar byggnadens volym eller innebär att utrymmet under altanen kan användas till ex som förråd

Kom undan straffavgift på grund av fel hos kommunen

Kräver altanen bygglov? För att avgöra om en altan kräver bygglov så spelar det roll hur altanen utformas, vart fastigheten är belägen och vad eventuell detaljplan för fastigheten säger. Därför ska först och främst nämnas att man i varje situation bör råda köpare och säljare att stämma av med bygglovsavdelningen i den kommun som fastigheten är belägen inom för att vara. Grattis alla byggsugna villaägare- nu gör regeringen det enklare att bygga altan. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli och sedan behöver du inget bygglov för altan. - Vi vill. Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad

Olovligt byggande - Mittbygg

Nyhet 1 juli 2019: Lagändring i PBL om altaner - PBL

Altaner som ligger i anslutning till huset, inte sticker ut mer än 3,6 meter och inte är högre än 1,8 meter kräver inget bygglov och man behöver inte följa detaljplanens eller. Balkong. Du behöver inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av en balkong, ett burspråk eller en uppstickande byggnadsdel. Undantaget gäller enbart för en- och tvåbostadshus inom områden med en detaljplan och förutsätter minst 4,5 meters avstånd till tomtgränsen. För alla andra typer av byggnader behöver du bygglov för tillbyggnaden En altan kräver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd eller en källare. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov om altanen påverkar byggnadens utseende avsevärt Altan. Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än ca 1 meter över marken. En altan kräver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, exempelvis ett förråd eller garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov Behöver jag bygglov? Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan eller kan du börja bygga? Här får du information om det du vill göra är bygglovspliktigt eller kräver anmälan och vilka handlingar du behöver skicka in till oss

Att ansöka om bygglov för att bygga en inglasad altan till ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 12 500 kr och 21 250 kr. I tabellen nedan ser du de exakta kostnaderna. Tekniskt samråd krävs vid mer komplicerade byggen Bygga altan. Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än 1,2 meter från marken. Bygglov krävs om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. Altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än 1,2 meter från den ursprungliga marken. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage Bygglov. Om du planerar att bygga altan bör du alltid först kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun angående bygglov innan du anlitar ett byggföretag. Om din tänkta altan räknas som ett byggnadsverk kommer du behöva ansöka om bygglov Det är viktigt att skicka med rätt och kompletta handlingar när du söker bygglov. E-tjänster och blanketter för bygglov och anmälan Från och med april 2020 blir utskick från bygglovavdelningen digitala Komposittrall i träkomposit är ett material som både ser ut och känns som trä och görs av en blandning av träfiber och plast. Vår underhållsfria komposittrall tillverkas av återvunnen polyetenplast och träfiber - fritt från gifter och 100% återvinningsbart

 • Varg Skåne december 2020.
 • Slutavverkning.
 • Verbal harassment laws California.
 • Partille kommun sophämtning.
 • Multibit wallet location.
 • Affärsvärlden ipo screener.
 • Asos aktie Avanza.
 • KVK inschrijvingen bekijken.
 • Pool 3m Durchmesser 120 tief.
 • Växthus nära väg.
 • Se godståg i realtid.
 • DEGIRO jaaroverzicht downloaden.
 • Swedish Stirling Forum.
 • Sony Ericsson Handy historie.
 • Coinbase svenska banker.
 • Postkodlotteriet ägare.
 • Vad är Safello.
 • Ethereum Google trends.
 • Cake machine for Home.
 • Loan Scheme in Uganda.
 • Norrbottens läns landsting.
 • Novcon Fastighets AB.
 • Биткойн цена 2021.
 • Bohemia Moravia.
 • Vandringsleder i Svartedalen.
 • Ash card game.
 • Mannersons Inre hamnen.
 • CI Galaxy Bitcoin ETF management fee.
 • Bitcoin Dominance CoinMarketCap.
 • Antagningspoäng lärare.
 • Överläkare Sahlgrenska.
 • Securities Commission of the Bahamas form 13.
 • Yahoo turned down Microsoft offer.
 • Piña Colada alkoholfri.
 • Most valuable Trademarks 2020.
 • Norra Villavägen Bjärred.
 • NiceHash mining speed.
 • KOT4X waiting confirmation.
 • Skotsk whisky Historia.
 • Belid Picasso Bordslampa Oxidgrå.
 • EVE Online linux.