Home

Bbp per sector Nederland

Topsectoren creëerden 145 miljard euro aan toegevoegde waarde in 2015. Dit is een kwart van het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland. Verder behoorde 23 procent van alle bedrijven tot een topsector en werkte 20 procent van alle werkzame personen in een van deze sectoren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over topsectoren Het bbp van Nederland daalt in 2020 tot €782,5 miljard. 1.1.1 Kerncijfers Nederlandse economie 2019 2020 2021 Bbp (waarde in miljard euro) 810,3 782,5 821,6 Bbp per hoofd (in euro) 46 886 44 933 46 814 Reële bbp-groei (in %) 1,7 -5,0 3,5 Groei reëel beschikbaar inkomen (%) 1,4 0,9 1,9 Inflatie (hicp) 2,7 1,4 1, Huishoudens hebben in het tweede kwartaal 10,4 proc ent minder besteed dan in het eerste kwartaal van 2020. Verder namen de investeringen af met 1 2,4 pro cent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten daalden met respectievelijk 9,8 en 8,3 proc ent. De overheidsconsumptie ten slotte daalde met 3 proc ent.. Vooral de lagere productie in de bedrijfstak handel, vervoer, horeca en opslag. Het Nederlandse bbp per hoofd van de bevolking (gecorrigeerd voor prijspeil) is een van de hoogste binnen de Europese Unie. Alleen in Luxemburg en Ierland ligt het welvaartsniveau hoger. In Denemarken en Oostenrijk ligt het bbp per hoofd vrijwel op hetzelfde niveau als in Nederland Volgens de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS) ging het bbp van Nederland in 2020 achteruit met 3.8%. Aan de oorsprong van die daling ligt de corona-epidemie die ervoor zorgde dat vooral de consumptie, maar ook de investeringen en de handelsbalans negatief kleurden

inzicht | Cassandraclub | Pagina 2

Topsectoren goed voor een kwart van het bbp - CB

Nederland: 468.400: 2,1: 23,9: 73,9: 9836: 111.936: 346.113 17. Zwitserland: 295.700: 1,5: 34: 64,5: 4435: 100.529: 190.709 18. Zweden: 284.000: 1,1: 28,1: 70,9: 3124: 79.798: 201.341 19. België: 281.100: 1: 24: 74,9: 2811: 67.476: 210.581 20. Turkije: 273.800: 11,2: 29,4: 59,4: 30.667: 80.501: 162.644 21. Taiwan: 270.500: 1,5: 25,2: 73,3: 4058: 68.172: 198.295 22. Oostenrijk: 236.400: 1,8: 30,4: 67,8: 4255: 71.875: 160.300 23 De exportwaarde van de agrosector bedroeg in 2014 ruim 45 miljard euro. Dit is de export van alle landbouwbedrijven, de drank- en voedingsmiddelenindustrie en de agro-gerelateerde maakindustrie. Nederland verdiende bijna 29 miljard euro aan de export van deze sector. Dit is 4,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) GDP in Netherlands averaged 370.77 USD Billion from 1960 until 2019, reaching an all time high of 948 USD Billion in 2008 and a record low of 12.28 USD Billion in 1960. This page provides the latest reported value for - Netherlands GDP - plus previous releases, historical high and low, short-term forecast and long-term prediction, economic calendar, survey consensus and news StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar

Het Blauwe Boekje (2020) DE

The economy of the Netherlands is the 17th largest in the world in 2019 according to the World Bank and International Monetary Fund. Its GDP per capita was estimated at roughly $57,101 in the fiscal year 2019/20 which makes it one of highest-earning nations in the world. Between 1996 and 2000, annual economic growth averaged over 4%, well above the European average of 2.5% at the time. Growth slowed considerably in 2001-05 as part of the global economic slowdown. 2006 and 2007. Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) Bevolking (in duizenden personen) Beroepsbevolking (in duizenden personen) Werkloze beroepsbevolkjng, nationale definitie (in duizenden personen) Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in % beroepsbevolking) Bruto modaal inkomen (euro) EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) 0,7 0,8 0,6 0,

Het bbp was in 2019 nog 1,7 procent groter dan in 2018. De Nederlandse economie kromp in 2020 met 3,7 procent. De krimp was kleiner dan in de ons omringende landen (België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) en ook kleiner dan gemiddeld in de Europese Unie Bruto Binnenlands Product Nederland en de wereld Nederland heeft een bruto binnenlands product (bbp) van 663 miljard euro in 2014. Het bbp staat voor de omvang van de economie en is het eindresultaat van wat een land in een bepaald jaar 'verdiend' heeft met de productie van goederen en diensten

Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal 202

Landverslag Nederland 2019 met een diepgaande evaluatie betreffende de preventie en correctie van macro - Grafiek 1.9: Vorderingenoverschot per sector (in % van het bbp) 11 Grafiek 2.1: Uitvoering van de LSA's van 2011-2018 tot op heden, vanuit een meerjarenperspectie BBP koopkrachtpariteit (2006) $229.881 miljard BBP per hoofd (2006) $22.677 BBP per sector: visserij en landbouw (4%), diensten (66%), energie (30%) Inflatiepercentage (2008) 2,7% Beroepsbevolking (2007) 5,5 miljoen Beroepsbevolking per sector: visserij en landbouw (13%), diensten (52%), energie (35%) Werkloosheidspercentage (2007) 8,4 Definitie: Deze vermelding geeft het bruto binnenlands product (bbp) of de waarde van alle eindproducten en -diensten die in een bepaald jaar in een land zijn geproduceerd. Het bbp van een natie met wisselkoersen voor koopkrachtpariteit (PPP) is de somwaarde van alle goederen en diensten die in het land worden geproduceerd en die worden gewaardeerd. Definitie: Dit gegeven toont het bbp op basis van de koopkrachtpariteit gedeeld door de bevolking vanaf 1 juli voor hetzelfde jaar. Beschrijving: De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe BNP - Per hoofd van de bevolking (koopkracht) per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde In een land als België is de economie ingericht naar kapitalistisch model met overheidsinmenging.België heeft een markteconomie waarin ondernemers bedrijven kunnen opzetten, terwijl de overheid regulerend optreedt. Belangrijke punten die de het Belgische economische systeem kenmerken zijn: De staat stelt zich ten doel om de ontwikkeling van de vrijemarkteconomie in de pas te laten lopen met.

Economische groei - Nederland langs de Europese meetlat

Nederland had in 2015 een BBP per hoofd van de bevolking van €44.628. Bereken in hele euro's het BBP per hoofd van de bevolking in 2016. Tip: maak eerst een schatting van het percentage groei in 2016. Geef als antwoord een volledig uitgeschreven getal.. Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand 29-4-2021 06:30 Cijfer ING - Verwachtingen Nederlandse economie en woningmarkt. Basis is het minimale niveau, met 'compleet' werkt alles het best. Maar je kunt ook kiezen voor een ander niveau Great Amsterdam Photos for Instant Download. Printable, Editable, Amsterdam unique Photos. Color-B&W- Canals-Bridges- Monuments- Cityscapes at all seasons in Amsterdam

verandering bbp per kwartaal t.o.v. 4de kw. 2019 (2019 = 100) Basisraming:bbp groeit in 2021, maar blij onder niveau 2019 Scenario:bbp daalt verder door nieuwelockdown De overheids'nanciën hangen šink uit het lood, 2 De Nederlandse economie in 2020 en 2021. Nederlandse economie die op het moment van ramen beschikbaar waren en Per saldo komt de bbp-groei uit op 2,2% in 2021 (zie Tabel 1). DNB Analyse Economische vooruitzichten 2021 - 2022 Collectieve sector EMU-saldo (% bbp) -6,4 -2,6 EMU-schuld (% bbp) 59,0 57, In de halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten staan de voorspellingen van DNB voor de Nederlandse economie centraal. Wij plaatsen deze tegen de achtergrond van de recente nationale en internationale ontwikkelingen BBP China: EUR 10 biljoen (PPP, 2010) BBP Nederland: EUR 574 miljard BBP per hoofd van de bevolking: EUR 5.300 (PPP) BBP per sector: landbouw (10%); industrie (47%); diensten (43%) Groei BBP 2010.

Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo'n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro. Bekijk onderstaand de belangrijkste feiten en cijfers over de bouwsector Hoewel de economische impact van het coronavirus ook in ons land groot is, deed de Nederlandse economie het internationaal gezien de afgelopen kwartalen per saldo iets beter. Terwijl in het tweede kwartaal onze economie het minst was weggezakt onder de grootste vijf eurozone economieën, lag het Nederlandse bbp in het derde kwartaal het dichts bij het precrisisniveau Het BGP per inwoner is het aantal banen per inwoner, vermenigvuldigd met de gemiddelde toegevoegde waarde van die banen (ofwel: de productiviteit per werknemer). Waar het Bruto Binnenlands Product (BBP) uitgaat van de toegevoegde waarde van alle bedrijvigheid in Nederland, is door KING en Atlas voor gemeenten met het BGP een uitsplitsing per gemeente gemaakt

Nederland in cijfers Flanders Trad

 1. Daarnaast worden de totale uitgaven aan onderwijsinstellingen beschreven, zowel per economische sector als in percentage van het bruto binnenlands product (bbp). Ook is een overzicht van de overheidsuitgaven voor onderwijs per overheidslaag te zien en de totale uitgaven van de overheid vanaf 1900 tot nu voor onderwijs en studietoelagen
 2. Roetersstraat 29 1018 WB Amsterdam Tel: +31 (0)20 525 1630 secretariaat@seo.nl www.seo.nl februari 2019 Kerncijfers Caribisch deel Koninkrijk Economische, financiële en sociale ontwikkelingen 2010-201
 3. The Gross Domestic Product per capita in Netherlands was last recorded at 55690 US dollars in 2019. The GDP per Capita in Netherlands is equivalent to 441 percent of the world's average. GDP per capita in Netherlands averaged 36418.10 USD from 1960 until 2019, reaching an all time high of 55690 USD in 2019 and a record low of 16220.20 USD in 1961
 4. Nederland had in 2014 gerekend per hoofd van de bevolking de op twee na grootste economie van de EU. Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner lag traditiegetrouw verreweg het hoogst in.
 5. Bruto binnenlands product per capita/per hoofd van de bevolking; Dit is het bbp van een land gedeeld door het aantal inwoners van dat land. Voor de publieke sector (staatsdiensten) Het bbp van Nederland wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lijst van landen naar bnp met sectoraandelen - Wikipedi

 1. per werknemer (@ 1,000) 98 83 Toegevoegde waarde (@ Mrd ) 0 200 400 600 Tuin - en Bosbouw1.4% van bijna 10% aan het BBP en 10% aan de totale werkgelegenheid. Het Agro& Food complex i s daarmee verreweg de grootste economische sector van Nederland (zie figuur 7). Behalve de hoge bijdrage zorgt de sector ook voor economische stabiliteit
 2. Het bruto nationaal product (bnp) is het totale inkomen van de mensen die in een land wonen, ongeacht of ze in dat land of het buitenland werken. Het bnp per hoofd van de bevolking is een veelgebruikte maatstaf voor de grootte van een economie. Het bruto binnenlands product (bbp) van een land of van een regio is de marktwaarde van alle goederen en diensten die er op één jaar tijd worden.
 3. particular for the Netherlands, grouped per sector and per product. Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority Page 1 van 422 Date 2021-05-26 Version 5.39. ADDITIONAL DECLARATION PER SECTOR, OTHER THAN FRUITS AND VEGETABLES How to use these pages and annexe
 4. Grootste probleem binnen de sector blijft ook in 2020 het tekort aan it-personeel. De bijdrage aan het bbp van Nederland is meer dan vier procent. De Nederlandse it-branche neemt volgens de bank ten slotte wereldwijd een zeer sterke positie in dankzij de robuuste infrastructuur met snelle internetverbindingen
 5. Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner wordt voor het Vlaamse Gewest in 2020 geraamd op 34.200 euro koopkrachtstandaard (KKS).. Het bbp per inwoner verloopt doorgaans in stijgende lijn. De Covid-19-crisis met een hele reeks beperkende maatregelen zorgt echter voor een ongeziene terugval van de economische activiteit in 2020
 6. Europese Unie in cijfers - Hoofdinhoud. De Europese Unie heeft als geheel ongeveer 450 miljoen inwoners. Voor de brexit waren dit er 510 miljoen. Hiermee heeft de EU, na China en India, de meeste inwoners ter wereld. Verder is de EU goed voor ongeveer een derde van de wereldimport en -export
 7. Bbp per inwoner, uitgedrukt in koopkrachtpariteit, in 2018 Uitsplitsing per sector van de Belgische goederenuitvoer in 2019.. 19 Grafiek 15. Export naar Turkije in 2019 Nederland Ijsland Verenigde Staten Noorwegen Zwitserland Ierland Luxemburg

NBB.Stat is de online databank van de Nationale Bank van België met uitgebreide macro-economische statistieken. Nieuw. Het is voortaan mogelijk uw eigen selecties te creëren en ze te bewaren voor later gebrui Een verwachte bbp-krimp voor dit jaar van 4,2 procent is historisch diep, maar nog mild aangezien de Nederlandse bevolking grote delen van het jaar is geadviseerd om thuis te blijven. Thuis is echter wel degelijk een plek gebleken waar je kunt produceren en consumeren Officiële EU-statistieken, o.a. over bbp, bevolking en werkloosheid, en EU-opiniepeilingen van Eurobaromete According to the Centraal Planbureau (CPB), in 2021 the median gross income for a person working in the Netherlands is 36.500 euros annually or 2.816 euros gross per month. A salary can vary greatly from the median income as it is influenced by age, sector, professional experience and hours worked

Get a full comparison between Netherlands vs United States, based on Economy information. Gather all the stats about Budget GDP > Per capita: This entry gives the gross domestic product which reflects the foreign currency liabilities of both the private and public sector and must be financed out of foreign exchange earnings This statistic shows the gross domestic product (GDP) in the Netherlands from 1986 to 2019, with projections up until 2026

Nederland verdient miljarden aan export agrosecto

Een vergelijking van het bbp per inwoner in kks geeft een beeld van de levensstandaard overal in de EU. Bron: Eurostat De EU wil het levenspeil verhogen door het milieu te beschermen, meer banen te scheppen, de regionale verschillen weg te werken en afgelegen gebieden beter bereikbaar te maken door de grensoverschrijdende infrastructuur te verbeteren Industry contribution to business sector productivity growth. ULC and its components by main economic activity. Productivity and ULC, Total economy, Quarterly early estimates. Unit labour costs and labour productivity (employment based), Total economy. Level of GDP per capita and productivit Het BBP wordt dan gedeeld door het aantal inwoners, zodat je kan zien hoeveel er gemiddeld per 1 inwoner van het land wordt verdiend. Op deze manier kan je landen makkelijk met elkaar vergelijken. Op dit moment heeft het land Qatar het hoogste BBP per hoofd van de bevolking en is daarmee het rijkste ter wereld Wat je 't beste kunt onthouden: wij hier in Nederland hebben een prima Bruto Binnenlands Product. Gelukkig verdienen de meeste Nederlanders genoeg om er plezierig van te leven. Ontwikkelingslanden zijn landen met een laag Bruto Binnenlands Product, ook wel BBP genoemd In de periode 1995-2016 zien we de totale toegevoegde waarde van de culturele en creatieve sector schommelen rond de 2,2 en 2,3 procent van het bbp. Het aandeel media en entertainment is jaren rond de 1 procent, maar neemt vanaf 2004 af naar 0,8 procent in 2016

Vooral de voor Spanje belangrijke toeristische sector heeft enorm te lijden onder de maatregelen, en gevreesd wordt dat 2020 een verloren jaar zal zijn voor het (internationale) toerisme in Spanje. Het IMF verwacht in haar meest recente prognoses (april 2020) dat de SPA economie in 2020 met ruim 8 procent zal krimpen, de Spaanse Centrale Bank voorziet zelfs een mogelijke terugval van 13,6% Het bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in één jaar tijd in een land of regio worden geproduceerd.Het gaat om consumptiegoederen en kapitaalgoederen (investeringen) van de private sector en de overheid voor binnenlands gebruik en export, en met aftrek van de ingevoerde consumptie- en kapitaalgoederen 3 KOSTEN VAN ZIEKTEN IN NEDERLAND 1999 45 3.1 Kosten naar sector van de gezondheidszorg 45 •The average costs per inhabitant of the Netherlands amounted 2.279 euro in 1999. The differences by age, however, hetgeen overeenkomt met 9,6% van het BBP In welke landen krijgen mensen gemiddeld het hoogste loon? Geen verrassing dat de inwoners van de Scandinavische landen in de Europese Unie het meeste geld verdienen. België bengelt in het midden van de top 20. We scoren vooral goed dankzij een hoog minimumloon. De rangschikking werd samengesteld met cijfers van 2018 op basis van he

AD | Schuld van Land stijgt tot 51,2% van bbpEconomie van Nederland - Wikipedia

Nederlandse cybersecurity-sector binnen de ICT-sector bepaald. 270 bedrijven hebben uiteindelijk per 1000 inwoners Alleen het deel binnen de ICT-sector is reeds 0,6% van het BBP. Deze uitkomst is daarom een conservatieve schatting van de cybersecurity-sector Het midden- en kleinbedrijf in Nederland: hoe is dat verdeeld per sector, per provincie, per aantal medewerkers? Dit kan belangrijke informatie zijn voor je marktonderzoek, je marketingbeleid en het bepalen van je locatie

Vertalingen in context van BBP per hoofd in Nederlands-Engels van Reverso Context: bbp per hoofd van de bevolkin

Netherlands GDP 1960-2019 Data 2020-2021 Forecast

Bronnen: CBS (Statline, publicatie De Nederlandse economie 2008), OESO BBP per capita (prijzen 2010 - in USD) Gem. Aantal uren Productivi-teit (BBP per gewerkt uur - in USD) Luxemburg 102019 1512 81,2 Nederland 50551 1430 61,6 andere sector juist extra 'handjes' nodig heeft voor de arbeidsintensieve diensten die hij verleent Zorgkosten Nederland bijna 100 miljard De totale zorgkosten zijn goed voor 13,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Meer dan een kwart van alle zorguitgaven gaan op aan deze sector. Daarna volgt verpleging en verzorging, goed voor 18,6 procent van de totale uitgaven De omvang van de R&D-uitgaven in Nederland als percentage van het bbp neemt vanaf 1990 geleidelijk af tot en met 2008 om in 2011 sterk te stijgen, vooral vanwege aanpassingen in de dataverzameling. Dankzij een revisie van de cijfers vanaf 2013, ligt het bbp-percentage sindsdien boven dat van 1990 (2,07%), tussen de 2,15 en 2,18% van het bbp De structuur van het Thaise BBP lijkt echter op de structuur van ontwikkelde landen met een sterk punt op het gebied van diensten (45% van het BBP) en de industrie (45% van het BBP). The deficit is projected to decline steadily by 0.6-0.7 percentage point of GDP per year from 2005 to reach a level of 0.9 % of GDP in 2008 Comelit Nederland BV, Papendrecht. 1,747 likes · 7 talking about this · 30 were here. With you, Alway

Frankrijk . Frankrijk is een van 's werelds grootste economische machten als de vijfde grootste economie van het nominale cijfers en de negende grootste economie door PPP cijfers. Het heeft de op een na grootste economie in Europa (na Duitsland) in nominale cijfers (BBP) en de derde grootste economie van Europa in pps-cijfers (achter Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) Nominale arbeidskosten per eenheid product, procentuele mutatie ten schuld private sector als % bbp, schuld NT-fin Vennootschappen als % bbp, schuld huishoudens als % bbp en totale schuld fin. sector zijn aangepast voor de eerste Deze tabel bevat voor deze veertien indicatoren de kwartaal- en jaarcijfers voor Nederland

Uitgaven: aandeel bbp van collectief en privaat gefinancierde gezondheidszorg (gearchiveerd) Uitgaven: aandeel collectieve uitgaven besteed aan zorg Uitgaven: jaarlijkse groei collectieve zorguitgave Cijfers en statistieken vormen de basis van goed beleid. Vind hier de meest recente cijfers en verwachtingen, trends en ontwikkelingen voor de toeristische sector Hett Nederlandse bbp zal in 2020 met 3,5% krimpen. maar ook meten we hoe sterk de consumptie per categorie terugvalt. Vooral de categorie horeca wordt hard geraakt. de voedselverwerkers en de agrarische sector. De sluiting van horeca en winkels raakt de transportsector Netherlands - GDP Economy contracts at steeper pace in first quarter. A preliminary reading of national accounts data showed that the economy contracted 0.5% quarter-on-quarter in the first quarter of 2021, entering its second recession since the Covid-19 crisis began last year Het Nederlandse energieverbruik schommelt al jaren tussen 3000 en 3500 PJ. In 2019 gaat het om een verbruik van 3047 PJ. Het energieverbruik in 2019 is daarmee 1,6 procent lager dan het jaar ervoor. Het verbruik door de industrie is ruim veertig procent van het totale Nederlandse energieverbruik

Hogere verkoopprijzen in de onderhoudssector - Aeternus

CBS Statlin

 1. multiples per sector in Duitsland en in Nederland. Het verschil tussen deze multiples (de delta) staat genoteerd in de laatste kolom. Voor een Duits MKB bedrijf wordt gemiddeld meer betaald dan voor een Nederlands MKB bedrijf. De gemiddeld betaalde EBITDA multiple over alle sectoren in Duitslan
 2. Per grootteklasse in werkzame personen (wp): de absolute hoogte van de omzet (excl. btw) van bedrijven gevestigd in Nederland, het aantal fulltime equivalenten (fte) en het aantal ondernemers
 3. The Netherlands is one of the world's top exporters of food and agricultural products, thanks to its highly mechanized agricultural sector and innovative agri-food technology, favorable geographic location in the heart of Europe, mild climate, and flat fertile soils
Hoe Verandert Software Ontwikkeling in Oost-Europa IT6-1 Invest in Bavaria – Duitslanddag

Economy of the Netherlands - Wikipedi

 1. Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018. Geert van der Peet, Ferry Leenstra, Izak Vermeij, Nico Bondt, (op grond van per sector gekozen dieraantallen) in Nederland en waar zij zijn gelokaliseerd is met gegevens uit 2013 grafisch uitgewerkt (Gies et al., 2015
 2. De omvang van de Nederlandse pensioensector blijft alsmaar toenemen.Samen hebben de 10 grootste pensioenfondsen van ons land inmiddels meer dan €1,1 biljoen in beheer, ruim €300 miljoen meer dan het Nederlands bruto binnenlands product (bbp)
 3. The Netherlands is not without food and agtech accelerators either. Rockstart, HortiHeroes, Yes!Delft and StartLife connect international agrifood startups to research and funding opportunities, while TU Delft's AgTech Institute uses a tech-driven approach to solving global food challenges
 4. De directe bijdrage van het betaald voetbal aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Nederland komt uit op 2,03 miljard euro. Ter vergelijking: in 2015 lag dit bedrag zestig procent lager dan nu. PwC De maatschappelijke impact van het betaald voetbal in Nederland

Hier hebt u toegang tot alle publicaties en cijfers, een uitgebreide kalender met komende updates en een overzicht van alle contactgegevens per statistisch domein The Netherlands supports international efforts to promote human and economic development, reduce poverty, partnering with the private sector to expand funding for development, and responding to global threats that affect rich and poor alike. For we shall prosper individually, only as we prosper collectively - Eugene Meyer Nederland doet internationaal goede zaken met handel en industrie. Om deze toppositie te behouden moet Nederland concurrerend blijven. Dat doen we onder andere door te investeren in de topsectoren, missies voor de toekomst en sleuteltechnologieën De Nederlandse industrie is met een aandeel van 12% in het BBP een zwaargewicht in de Nederlandse economie. De export is hiervoor een belangrijke aanjager. Maar diezelfde export zorgt tegelijkertijd voor onzekerheid. Veel hangt af van de Brexit-onderhandelingen, de groeivertraging in China en het protectionisme van de Verenigde Staten, met mogelijk handelsoorlogen tot gevolg Nederland slaat Europees een modderfiguur als het gaat om CO 2-uitstoot, beweert oud-Europarlementariër voor de PvdA Alman Metten in een opiniestuk in de Volkskrant. Hoewel er zeker nog ruimte voor verbetering is, is de positie van Nederland op de 'uitstootladder' lang niet zo rampzalig als Metten schetst

Het BBP is de totale waarde van alle producten en diensten die in een jaar in Nederland zijn gemaakt. Hoe hoger het BBP, hoe hoger de materiële welvaart van Nederland. Sinds 1814 is Nederland steeds welvarender geworden, maar uit deze cijfers van het CPB blijkt ook dat Nederland steeds minder over heeft voor Defensie Maar voor een beter beeld zou je er ook de werkgelegenheid, levensverwachting, bbp per hoofd van de bevolking en ongelijkheid voor moeten afmeten. Dat stelt het World Economic Forum voor Delfstoffenwinning: de sector dat gemiddeld het hoogste salaris kent in Nederland, is de enige sector die te maken heeft met een daling in de salarissen: van 5567 euro vorig jaar naar 5478 dit jaar. Industrie : de stijging die in 2015 werd ingezet, van 3049 euro naar 3090 euro, zette zich ook dit jaar door: in de sector ligt het gemiddelde salaris nu op 3146 euro Netherlands Per 1 000 000 inhabitants: Deaths Per 1 000 000 inhabitants 2000-2019 Netherlands (red) Deaths Per 1 000 000 inhabitants 2019 Netherlands (red) Find all indicators on Energy. Environment Latest Trend Ranking; Air and GHG emissions Indicator: 8.2 Carbon dioxide (CO2) Tonnes/capita 201 De Nederlandse economie zat in een recessie in het eerste kwartaal van dit jaar. Inmiddels zijn we daar uit. De cijfers van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in dit lopende tweede kwartaal zullen sterk zijn. De wereldhandel trekt verder aann, maar het Amerikaanse herstel verliest wat aan kracht

Bruto binnenlands product (bbp) - CB

De lidstaten van de Europese Unie hebben begrotingsafspraken gemaakt om te voorkomen dat hun overheidsfinanciën uit de hand lopen waardoor andere lidstaten bij moeten springen. Deze afspraken houden in dat de staatsschuld van lidstaten onder de zestig procent van het bruto binnenlands product moet blijven en dat het begrotingstekort niet boven de drie procent van het bbp mag uitkomen Tabel 2. Bruto Toegevoegde Waarde tegen basisprijzen (x 1000 SRD) per bedrijfstak in constante prijzen (2007=100), 2015-2019 en BBP tegen marktprijzen in constante prijzen (2007=100), 2015-201 Bruto Binnenlands Product (BBP) per capita staat voor het BBP per hoofd van de bevolking, ofwel het BBP per geregistreerde inwoner van een land. Het BBP per capita wordt vaak als maatstaf gebruikt om de welvaart tussen landen te vergelijken. Het aantal inwoners in Nederland bedroeg op 31 december 2008: 16,485 mln. Het BBP per [ Ga aan de slag met onverslaanbare zakelijke adressen. Accurate data van bedrijven in alle sectoren. Van makelaars tot scholen en industrie In Nederland lag het bbp in het derde kwartaal van 2020 3 procent onder het niveau van eind 2019. In Frankrijk was de economie nog 4,1 procent verwijderd van het niveau voor corona, in Duitsland 4,2 procent en in Zweden 5,0 procent

Samenstelling en verdeling van het bb

Nederland en de draak Het Chinese bruto binnenlands product (bbp) is de afgelopen jaren met bijna 10% per jaar gestegen. De belangrijkste motor voor deze groei is de Chinese In de studie wordt onderscheid gemaakt tussen goederen uit de primaire sector en goederen uit de secundaire sector Greenhouse gas emissions by aggregated sector Data Visualization Created 04 Dec 2019 Published 19 Dec 2019 Bulgaria Croatia Cyprus Czechia Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom. Het BBP per hoofd is het gemiddelde inkomen per inwoner. In Nederland is het BBP zo'n 572 miljard Euro. Per persoon verdienen Nederlanders gemiddeld vijfendertigduizend Euro per jaar, bijna 100 Euro per dag. In een ontwikkelingsland als Cambodja is het BBP 19 miljard Euro Het bbp van Caribisch Nederland wordt sinds 2012 gemeten door het CBS. Ten opzichte van 2012 is het bbp per hoofd van de bevolking in 2016 gestegen op Bonaire (2,7 procent) en Saba (13,1 procent), maar licht gedaald op Sint Eustatius (0,8 procent)

de gemiddelde inflatie per jaar voor Nederland - het gemiddelde van de 12 maandelijkse inflatiecijfers van een kalenderjaar; Wanneer u op CPI Nederland plus jaar in de inflatietabel klikt, dan krijgt u een pagina met de historische inflatiecijfers van Nederland gedurende het betreffende jaar te zien Netherlands - Netherlands - Economy: Since World War II, the Netherlands has been a highly industrialized country occupying a central position in the economic life of western Europe. Although agriculture accounts for a small percentage of the national income and labour force, it remains a highly specialized contributor to Dutch exports Samenvatting over Economische groei voor het vak economie en de methode Praktische economie. Dit verslag is op 6 maart 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo

verwachte gemiddelde groei van het bbp over enkele jaren. De Nederlandse overheidsbegroting voor 2006 liet een tekort zien. In 2006 begon in Nederland na een periode van laagconjunctuur een periode van hoogconjunctuur. 2,5% per jaar in 35 jaar een groei van 35 × 2,5% = 87,5% zou moeten opleveren Controleer 'bbp' vertalingen naar het Bosnisch. Kijk door voorbeelden van bbp vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Nederland staat in de top 10 met het hoogste bbp per hoofd. Nederland stond op de derde plek wat betreft welzijn. Welvaart: tussen 1990 en 2010 is er bijna alleen een economische groei gekend, het ging toen goed met de wereldeconomie Claims on private sector (annual growth as % of broad money) Domestic credit provided by financial sector (% of GDP) Claims on central government, etc. (% GDP) Claims on other sectors of the domestic economy (% of GDP) Bank nonperforming loans to total gross loans (%) Net foreign assets (current LCU

Sectorprognoses: groei sectoren vertraagt - RaboResearc

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for De landen met de grootste staatsschuld zijn de Verenigde Staten en China, maar voor analisten is het nuttiger om te kijken naar hoe die schulden van overheden zich tot het bruto binnenlands product (bbp) verhouden. En dan zijn dit de tien landen met de grootste schuldenberg, met ook een plaats voor België. De rentevoet wa Carrier.com, Lucknow, Uttar Pradesh. 615 likes · 1 talking about this. providing job in private sector as per requirements of candidat

Energieverbruik per sector, 1990-2013 | Compendium voor deImpact van een Brexit omgeven met economische onzekerhedenVraag & antwoord: Trump nieuwe Amerikaanse president: wat
 • Nakano Miku wallpaper 4k.
 • Focusrite Scarlett 2i2 review.
 • Virtual dollar card in Nigeria.
 • Скачать LDPlayer на мак.
 • Peer review thesis.
 • Bitcoin2go youtube.
 • Bitcoin card.
 • Bitcoin de PostIdent.
 • Create Bitcoin transaction.
 • Google Hotel Ads channel manager.
 • Nickel price outlook.
 • Barnkläder Body.
 • Kraken xtz eur.
 • BTC Direct reviews.
 • Spaargeld kind Belastingdienst.
 • Poster Abstrakt beige.
 • 10th Gen Civic Si exterior mods.
 • Nobis Group.
 • Volvo modellår 2021.
 • Bondly Cardano.
 • Vad händer om man inte betalar en räkning.
 • Hur länge syns oxascand på urinprov.
 • To commission someone.
 • FTX UNI.
 • Www Bit invest com review.
 • Djup.
 • How to AirDrop from iPhone to iMac.
 • Tagesgespräch SRF.
 • Flyr flygbolag aktie.
 • Skatt på kryptovaluta Sverige.
 • GLJ Research.
 • Bitcoin Dominance CoinMarketCap.
 • Roblox IPO.
 • Beez board game.
 • BetsEdge bonus code.
 • DMG Blockchain Solutions stock.
 • LEVA lagra.
 • Hängande lampor över KÖKSBÄNK.
 • Oxe Marine alla bolag.
 • Visa Annual Report 2015.
 • Streamify aktie Flashback.